İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALACAK İŞLETMELERİN DİKKATİNE

17 Haziran 2022

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, başvuru için gerekli olan evraklar;

 • Oda Kayıt Belgesi
 • Vergi Mükellefiyet Durum Belgesi (İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınabilir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-ivd-mukellefiyetyazitalep )
 • Öğrenim Durumunu Gösterir Belge 
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi (https://masfedmym.com/)
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Not: Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belge işyerinin motorlu kara taşıtı ticaretine uygun olduğunu gösteren işyeri uygunluk yazısı gereklidir. Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olması durumunda sadece iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gereklidir.)
 • Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri 
İlgili Yönetmelik için tıklayınız. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm)
 

Not: 15.08.2020 tarihinden öncesinde faaliyet konusu ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin olan işletmelerin yetki belgesi başvurularında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile birlikte iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda ise ruhsat ile birlikte iş yerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduğunu gösteren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, ruhsatı düzenleyen yetkili idareden (belediye, il özel idaresi) alınması gereken belgeyi (işyerinin motorlu kara taşıtı ticaretine uygun olduğunu gösteren işyeri uygunluk yazısı) ve işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olması durumunda ise sadece iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile 31.07.2022 tarihine kadar İETTS’ye yüklemeleri veya İl Müdürlüğümüze dilekçe ile ibraz etmeleri gerekmektedir. 15/08/2020 tarihi ve sonrasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetine başlayan işletmeler tarafından yapılan belgesi başvurularında taahütname alınmayacak olup, bu işletmelerin yetki belgesi başvurularında İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemine (İETTS) iş yeri açma ve çalışma ruhsatını yüklemeleri zorunludur.

Taahütnameyi indirmek için tıklayınız. 

İKİNCİ El MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ (İETTS)

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, taşınmaz ticaretinin kayıt altına alınmış işletmeler tarafından güvenli ve sistemli olarak yapılması için önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemde tacir ve esnafımızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, işletmeleri adına yetki belgesi alarak yürütmeleri gerekmektedir. Yetki belgesi başvuruları 13/05/2018 tarihinden bu yana İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden yapılmakta ve bu belge ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından yine İETTS üzerinden verilmektedir.İşletmelere yetki belgesi verilebilmesi için; meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması, on sekiz yaşın doldurulmuş olması, lise mezunu olunması, iflas veya konkordato ilan edilmemiş olması, belirli suçlardan hüküm giyilmemiş olması ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gerekmektedir. Başvurular https://ietts.gtb.gov.tr/ internet adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Şahsen Ticaret İl Müdürlüğüne başvuru yapılmaması gerekmektedir. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi Uygulama Kullanım Kılavuzu için aşağıdaki linki tıklayınız.

Kullanıcı kılavuzu için tıklayınız. İETTS Uygulama Kullanım Kılavuzu

*** Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından 16.01.2020 tarih ve 50956147 sayılı yazı ile gönderilen genelgede ekli tablo ile mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlayan alanlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
Ulusal Yeterlilik Program Muafiyet Sağlayan Alan

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı(Seviye 4)
 
 
 Ön Lisans 
 
 1.Otomotiv
 2.Otomotiv İşletme
 3.Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
 
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu(Seviye 5)
 
 
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye-5) Vermeye Yetkili Kuruluşlar için linki tıklayınız. (https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara)

SIKÇA SORULAN SORULAR


SORU 1 : Yetki belgesi olmadan aynı takvim yılı içinde kaç adet motorlu kara taşıtı alıp satabilirim?

 • Yönetmelikte, bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışının, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceği belirtilmiştir.
 • Yukarıdaki hükümde, bir takvim yılı içinde üçten fazla taşıt satışının ticari faaliyet olarak değerlendirileceği belirtilmekle birlikte üçten fazla taşıt satışının her durumda ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, gerçek veya tüzel kişilerin bir takvim yılı içindeki üçten fazla satışlarının Bakanlıkça incelenmesi sonucunda, bu satışların kazanç sağlamak, gelir elde etmek amacıyla yapıldığının tespit edilmesi halinde bu satışlar ticari faaliyet olarak değerlendirilecek aksi tespitlerde ise satış sayısı üçten fazla olsa dahi ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyecektir. 
 SORU 2 : Yetki belgesi verilebilmesi için istenen şartlar nelerdir?
 • Meslek odasına kayıtlı olunması,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
 • Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
 • Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
 • Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
  • On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  • En az lise mezunu olması,
  • İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  • Konkordato talebinde bulunmamış olması,
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.
SORU 3 : İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilecek midir?
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetki belgesi şartı haline geldiğinden bundan böyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsatı olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecektir.
 • Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belge İETTS’ye yüklenmeden veya Müdürlüğünüze teslim edilmeden işletmeye yetki belgesi verilmeyecektir.
 • Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olması durumunda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatının İETTS’ye yüklenmesi veya Müdürlüğünüze teslim edilmesi yeterli olup İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belge aranmayacaktır.
SORU 4 : Yetki belgesi verilmesi için istenen “en az lise mezunu olma” şartından muaf olanlar kimlerdir?
 • 15.8.2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal ettiğini gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kayıtlarından biri ile belgelendiren işletmelerin, 15.8.2020 tarihindeki işletme sahibi (Tüzel kişilerde ve şubelerde o tarihteki yetkili temsilci) aracılığıyla yapacağı yetki belgesi başvurularında lise mezuniyeti şartı aranmayacaktır.
SORU 5 : 15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olan işletmelerin yapması gereken herhangi bir işlem var mıdır?
 • 15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olan işletmelerin; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belgeyi 31.07.2022 tarihine kadar İETTS’ye yüklemesi veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilecektir.
 • 15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olan işletmelerin ise sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını 31.07.2022 tarihine kadar İETTS’ye yüklemesi veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilecektir.
SORU 6 : Yönetmeliğin “31/8/2020 tarihine kadar iş yerlerinin durumlarını bu Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir” hükmü gereğince, yetki belgesi olmayanların 31.08.2020 tarihinden sonra işlem yapmaları durdurulacak mı?
 • 31.8.2020 tarihinden sonra yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların noter satışları engellenmeyecek; ancak, taşıt satışlarına ilişkin tüm bilgiler noterler tarafından Bakanlığa iletileceğinden, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunanlar tespit edilerek Bakanlıkça cezalandırılabilecektir. 
SORU 7 : Aynı adres (iş yeri) için iki yetki belgesi alınabilir mi?
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte aynı adreste en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkarın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edebileceği belirtildiğinden, aynı adrese iki iş yeri ruhsatı ve buna bağlı olarak iki yetki belgesi verilebilecektir. Bu durumda iş yeri metrekare şartı belediye tarafından ruhsat verilirken iki kat olarak uygulanacaktır.
SORU 8 : Aynı adreste (iş yerinde) ikinci el oto ticaretinden başka bir ticari faaliyette bulunabilir miyim?
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, aynı iş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulamaz. Bunun tek istisnası, ilk tescil motorlu kara taşıtı (sıfır taşıt) ticareti faaliyetidir.
SORU 9 : Home ofis olarak faaliyet gösterenler yetki belgesi başvurusu yapabilirler mi?
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca home ofis olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunulması mümkün olmayıp bu şekilde faaliyet gösterenlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve buna bağlı olarak yetki belgesi verilemez.